Mr. Shamsher H. Dalwai
Chairman
Mr. Haider H. Dalwai
Exec.Chairman
Mr. Javed I. Dalwai
Secretary
Mr. Ibrahim I. Dalwai
Treasurer
Mr. Roshan M. Dalwai
Member
Mr. Faiz K. Dalwai
Member
Mr. Ahmed A. Dalwai
Member
Mr. Liyakat U. Dalwai
Member
Adv. Mr. Altaf H. Dalwai
Member
Dr. Mr. Faisal Dalwai
Member
Mr. Hamid K. Dalwai
Member
Mr. Kasam Dalwai
Member
Prof. Mr. Mukhtar T. Dalwai
Member
Ms. Shehnaz H. Dalwai
Member