MR.DALWAI ABDULLAH SAHEB KHAN
PRESIDENT
MR.DALWAI SHAMSHER HASAN
VICE-PRESIDENT
LATE.MR.DALWAI UMAR IBRAHIM
SECRETARY(DEMISE 2016)
MR. DALWAI DAWOOD MOHMED
JOINT-SECRETARY
MR.DALWAI RAFIK KASAM
TREASURER
MR. DALWAI KARIM GAFUR
MEMBER
MR. DALWAI NADIM PHIROJ
MEMBER
ADV.MR.DALWAI HASAN SHARIF
TRUSTEE
LATE.ADV.MR.MULLAJI IBRAHIM ISMAIL
TRUSTEE(DEMISE 2016)
MR. DALWAI RAFIQ RAHIMAN
TRUSTEE