P.T.A LIST 2017-18
Sr. No. Name Area Mobile No.
1 MRS.KHAN SHEHNAZ J. GOWALKOT ROAT 9623044824
2 MRS.NAZRANA KHOT PETHMAP 9922471248/8380964604
3 MRS.SHEEETAL GONDHALEKAR MARGTAMHANE 9420908642/9220506879
4 MRS.RIZWANA NAIK SHIRAL 9881049503
5 MR.ARIF PARKAR KALUSTE 9021565697
6 MRS.SHENAZ MUKRI BHENDINAKA 9892448875/9673525311
7 MRS.KASKAR  FATIMA PAG KASKAR ALI 8421907858/7083902129
8 MR. SAMEER DESAI UKTAD 02355-261150
9 MRS. FAUZIYA KUMBHARLIKAR GUHAGARNAKA 9822466211
10 MRS. ANUJA CHAVAN RAMPUR 9673548387/9421105622
11 MRS. SHAHEEN KHAN CHIPLUN 9890283259